Übersetzungen

901/902/911/914

1.Gang 2.Gang 3.Gang 4./5.Gang
14:37 2,643 16:35 2,188 19:32 1,684 22:30 1,364
15:36 2,400 19:32 1,684 20:32 1,600 22:27 1,318
14:31 2,188 20:31 1,600 20:31 1,550 23:29 1,261
17:34 2,00 20:31 1,550 21:31 1,476 23:28 1,217
  21:31 1,476 21:30 1,429 23:27 1,174
    21:29 1,381 24:27 1,125
    22:30 1,364 25:27 1,080
    22:29 1,318 25:26 1,040
      26:26 1,000
      26:25 0,962
      27:25 0,926
      27:24 0,889

Preise 901

- Preis für Radsatz 1. Gang + Rückwärts-Gang+Synchronkörper 1250.- €.- Preise für Radsätze 2. - 5. Gang 850,- €,
Bei allen Gangradsätzen ist der Synchronkörper inkl.- Die Eingangswelle des 2. Gangs muss bearbeitet werden (149.- €).

915

1.Gang 2.Gang 3.Gang 4./5.Gang
14:37 2.643 16:35 2,188 20:32 1,600 23:28 1,217
15:36 2,400 17:35 2,059 20:31 1,550 24:27 1,125
14:31 2,188 15:29 1,933 21:31 1,476 25:27 1,080
  18:34 1,889 21:30 1,429 25:26 1,040
  18:32 1,778 21:29 1,381 26:26 1,000
  19:32 1,684 22:29 1,318 26:25 0,962
  20:32 1,600 23:28 1,220 27:25 0,926
    23:27 1,174 27:24 0,889
    24:27 1,125 28:24 0,857
    25:27 1,080 29:24 0,828
    25:26 1,040 27:22 0,793
    28:24 0,857 31:22 0,677
      42:25 0,595

Preise 915

- Preis für Radsatz 1.Gang 850,- € (Bearbeiten der Antriebswelle 149,- €)- Preise für Radsätze 2. - 5. Gang 850,- €,
Bei allen Gangradsätzen ist der Synchronkörper inkl.

Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst.

Copyright © 2016 patutschnick.de - All Rights Reserved.